Potenciál v praxi

Small Cap

 
 
 
Právne upozornenie

Táto stránka obsahuje propagačné oznámenie investičného fondu AXA Small Cap Portfolio. Hodnota podielového listu fondu môže stúpať i klesať a návratnosť investovanej čiastky nie je zaručená. Pred uskutočnením investície sa zoznámte so statusom fondu, kľúčovými informáciami pre investora a informáciami pre zákazníkov investičných služieb AXA investičná spoločnosť a.s., ktoré sú dostupné v slovenskom jazyku na www.axainvesticie.sk

 

Informácie o minulej výkonnosti a vývoji hodnôt uvedených v tomto dokumente sa vzťahujú k vývoju a zhodnoteniu indexu MSCI World Small Cap Index a MSCI World Large Cap Index za obdobie 31.10.1999 do 31.10.2014, v mene EUR, zdroj Bloomberg. Výnos môže kolísať v dôsledku výkyvov menového kurzu. Údaje sa týkajú minulosti a nezahŕňajú vplyv odmien, poplatkov a provízií. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom ani zárukou budúcich výnosov.