Aj malé veci môžu byť silné
AXA Small Cap Portfólio
Ochutnajte potenciál menších spoločností.
Právne upozornenie

Táto stránka obsahuje propagačné oznámenie investičného fondu AXA Small Cap Portfolio. Hodnota podielového listu fondu môže stúpať i klesať a návratnosť investovanej čiastky nie je zaručená. Pred uskutočnením investície sa zoznámte so statusom fondu, kľúčovými informáciami pre investora a informáciami pre zákazníkov investičných služieb AXA investičná spoločnosť a.s., ktoré sú dostupné v slovenskom jazyku na www.axainvesticie.sk

 

Informácie o minulej výkonnosti a vývoji hodnôt uvedených v tomto dokumente sa vzťahujú k vývoju a zhodnoteniu indexu MSCI World Small Cap Index a MSCI World Large Cap Index za obdobie 31.10.1999 do 31.10.2014, v mene EUR, zdroj Bloomberg. Výnos môže kolísať v dôsledku výkyvov menového kurzu. Údaje sa týkajú minulosti a nezahŕňajú vplyv odmien, poplatkov a provízií. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom ani zárukou budúcich výnosov.